RSS

Περπατώ και μαθαίνω στα μονοπάτια της φύσης

Η έκδοση αυτή με τίτλο «Περπατώ και μαθαίνω στα μονοπάτια της φύσης» περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος περιβαλλοντικού προβληματισμού και ερεθισμάτων (κριτηρίων) επιλογής θέματος και περιεχομένου για τη διαμόρφωση προγραμμάτων Π.Ε. σχετικών με τα «Μονοπάτια στη φύση».Το περιεχόμενο της έκδοσης αυτής στοχεύει επίσης στο να μπορεί το ίδιο να εφαρμοσθεί αυτόνομα ως ένα πλήρες πρόγραμμα Π.Ε., αλλά και μέρη του να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοήθημα για την διαμόρφωση και υλοποίηση άλλων προγραμμάτων Π.Ε. με την ίδια περίπου θεματολογία.Στην έκδοση προτείνονται οι αναγκαίες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι γνωστικές διαστάσεις, οι στόχοι και η δομή του προγράμματος, το απαραίτητο εποπτικό υλικό, τα μέσα και οι πληροφορίες για την βιωματική υλοποίησή του.
Σημαντικό κομμάτι της έκδοσης, αποτελεί το πρακτικό μέρος,που περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό φύλλων εργασίας. Αποτελούν το σπουδαιότερο εργαλείο για την υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε. Με κατάλληλο περιεχόμενο, σχεδιασμό και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, κάνουν αποδοτική, χρήσιμη και ευχάριστη την εμπλοκή των μαθητών στο πρόγραμμα. Βοηθούν επίσης στην βιωματική υλοποίηση του και στην απόκτηση βιωματικών εμπειριών που να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του, που είναι τόσο η απόκτηση γνώσεων όσο και η διαμόρφωση φιλικών στάσεων και συμπεριφορών προς το περιβάλλον και την αειφορική διαχείρησή του.

 
 

Ετικέτες: , , , , ,

Ταξίδι των αισθήσεων στη χώρα του «Α,α»-Τάξη Α΄

Γνωστικό/-ά αντικείµενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Γλώσσα Α’ δηµοτικού Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειµένου Πολυαισθητηριακή προσέγγιση γραµµάτων

Συµβατότητα µε το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Συµβαδίζει απόλυτα µε το ΑΠΣ για την Α’ δηµοτικού – Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί την ενότητα µε το “Α’, “Αντίο θάλασσα” (σελ: 22-23, Γλώσσα Α’ Δηµοτικού, Πρώτο Τεύχος)

Για το Σενάριο πατήστε  εδώ

Για τα Φύλλα Εργασιών πατήστε εδώ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 24 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: , , ,

Ο Άρης ο Γραμματικάρης στη χώρα των …αφηρημένων λέξεων

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: (π.χ. Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού) Γλώσσα Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’).

Γραμματική / Βιωματική Αναγνώριση Γραμματικών Όρων

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. (σε ποια ενότητα του ΑΠΣ εντάσσεται ο κεντρικός άξονας του θέματος και ποια είναι η σχέση του με το ΔΕΠΠΣ)

Γραμματική Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 24 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: , , , ,

Το πείραμα του Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιφέρειας της Γης

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου

Α’ Περίοδος: Ενότητα 3-14. Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1.000

Ενότητα 3 -17 Ισοδύναμα Κλάσματα

Ενότητα 3 -21 Στατιστική – Μέσος Όρος

Β’ Περίοδος: Ενότητα 4 – 24. Γεωμετρικά σχήματα περίμετρος

Ενότητα 4 – 28. Διαίρεση μέτρησης σε ομώνυμα κλάσματα

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ

ΑΠΣ: Μαθηματικά Ε’ δημοτικού,

ΔΕΠΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: αριθμοί και πράξεις, μετρήσεις, γεωμετρία, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

Για το Φύλλο Εργασίας Μαθητή εδώ

Για τον Εκπαιδευτικό εδώ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 24 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: , , , , , ,

Ισοδύναμα-Κλάσματα

Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ΄δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές των µαθηµατικών, της αισθητικής αγωγής και των Τ.Π.Ε.

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 24 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: , ,

Δυσλεξία ή Διαταραχή της Ανάγνωσης

Τι είναι Δυσλεξία:

Δυσλεξία ή Διαταραχή της Ανάγνωσης είναι η ειδική αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και δε σχετίζεται με τα συνηθισμένα πλαίσια της επίδοσης του μαθητή. Ο δυσλεξικός μαθητής έχει, κατά κανόνα φυσιολογική ή ακόμα και πάνω από τον μέσο όρο νοημοσύνη. Η δυσλεξία δεν έχει σχέση με τη νοητική καθuστέρηση.

 

Εμφανίζεται στα αγόρια σε αναλογία σuχνότερη, και μάλιστα 4 προς 1, σε σχέση με τα κορίτσια. Αν και σε ποσοστό 60%-80% η διάγνωση της Διαταραχής της Ανάγνωσης δίνεται σε αγόρια, είναι πιθανό η συχνότητα της να είναι ίδια στα δύο φύλα και η διαφορά αυτή να οφείλεται στο ότι τα αγόρια παραπέμπονται πιο συχνά για ψυχoλογική εκτίμηση λόγω διασπαστικής συμπεριφοράς σε συνδυασμό με Διαταραχές της Μάθησης.

  Read the rest of this entry »

 
Σχολιάστε

Posted by στο 14 Ιουνίου, 2012 in Δυσλεξία

 

Ετικέτες: ,

Θερμοκρασία σωμάτων: από το «σώμα» στο σύστημα «σώμα – περιβάλλον» – Ε΄Τάξη

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Ερευνώ και Ανακαλύπτω (Ε΄ Δημοτικού).

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου.

Θερμότητα και θερμοκρασία.

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.

 Το αντικείμενο της διδακτικής πρακτικής είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ.. Πιο συγκεκριμένα, εντάσσεται στις ενότητες: «Το θερμόμετρο» και «Θερμοκρασία – Θερμότητα» του σχολικού εγχειριδίου «Ερευνώ και ανακαλύπτω» της Ε΄ τάξης του Δημοτικού. Επίσης, συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, όπως αυτοί καθορίζονται από το ΔΕΠΠΣ. Ειδικότερα, αναφέρεται στη θερμοκρασία, μια έννοια που διατρέχει τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών και είναι απαραίτητη για την ερμηνεία φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών φαινομένων αλλά και διαδικασιών που αφορούν τους οργανισμούς και τη σχέση τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Επιπρόσθετα, η παρούσα διδακτική πρακτική αποβλέπει στην ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με άλλα άτομα (συμμαθητές, εκπαιδευτικό) και στην εξοικείωσή του με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.

 Για το Σενάριο πατήστε  εδώ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 13 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: ,

«Φρουτοπία» της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου: Βιβλίο μαθητή, Τεύχος 3ο, σελ. 15-19

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ: Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, εφόσον αποτελεί θέμα ενότητας στο βιβλίο της γλώσσας της Δ΄ τάξης και οι στόχοι που τίθενται άπτονται πλήρως του αναλυτικού προγράμματος της γλώσσας και ιδιαίτερα συνδέεται με τη διδασκαλία του κειμενικού είδους των κόμικς.

Για το Σενάριο πατήστε εδώ

 
Σχολιάστε

Posted by στο 11 Ιουνίου, 2012 in Σενάρια Διδασκαλίας

 

Ετικέτες: , ,

 
Αρέσει σε %d bloggers: